Co to są tauryty?

Tauryty są produktem naturalnych surowców zawierających węgiel, krzemiany, glinokrzemiany, węglany, mikro ilości pierwiastków ziem rzadkich. Istnieje Certyfikat Ministerstwa Zdrowia o zgodności Taurytu z normami bezpieczeństwa sanitarnego, toksykologicznego i radiologicznego.

Tauryt to nowy minerał wydobywany w Kazachstanie w paśmie górskim Ałatau Dżungarski w Azji Centralnej, na pograniczu Kazachstanu i Chin, na zachód od Bramy Dżungarskie; jest to rodzaj naturalnego polimeru typu klastrowego, który w swojej strukturze posiada zarówno część organiczną, jak i mineralną, niepodobną do znanych już minerałów kopalnych zawierających węgiel. Zawiera on globularny „niegraficzny” węgiel o metastabilnej strukturze supramolekularnej typu krzemionkowego lub węglanowego.

Ani grafit, ani diament

Ze względu na metamorfozę geologiczną, jaka z nim zaszła, nie stał się on ani grafitem, ani diamentem. Tauryt nie jest magnetyczny, ale przewodzi prąd elektryczny. Kuleczki węgla taurytowego C 60 mają wielkość do 10 nm, z wewnętrznymi porami, które tworzą matrycę w minerale z równomiernie rozmieszczonymi drobnymi krzemianami o średniej wielkości cząstek 10-20 µm.
Nie zidentyfikowano minerałów podobnych do taurytu pod względem składu chemicznego i specyficznych właściwości.W tym miejscu należy podkreślić , że znalazła się odpowiedź na nurtujące pytanie zadawane przez sceptyków schungitu: dlaczego firmy wydobywające go sprzedają go o wiele więcej w stosunku do oficjalnych ilości jego wydobycia.
Istnieją tylko dwa rodzaje taurytu nazwane: krzemionkowy i węglanowy.

Zastosowanie Taurytu

Tauryty i koncentraty taurytowe są wykorzystywane do produkcji:

 • Chemia gospodarcza jako pigmenty mineralne, wypełniacze
  w produkcji kompozytowych materiałów polimerowych o wysokim stopniu wypełnienia do różnych zastosowań, w tym mieszanek gumowych do produkcji różnych wyrobów gumowych jako wypełniacz, modyfikator i plastyfikator międzycząsteczkowy
 • w odlewniach żelaza i stali, jako ogniotrwały składnik farb antyadhezyjnych i materiałów formierskich, jako topniki i reduktory w przygotowaniu rud polimetalicznych jako sorbent jonów metali nieżelaznych, złota, srebra, z roztworów, a także sorpcji nadmiaru reagentów z pulpy; do oczyszczania i neutralizacji szkodliwych składników w ściekach i wodach przetworzonych, w tym z zanieczyszczeń produktami ropopochodnymi
 • jako naturalny mineralny sorbent-filtr do uzdatniania i neutralizacji, bioaktywacji wody naturalnej do celów gospodarczych i pitnych; do produkcji gorzelniczej oraz do adsorpcji niektórych anionów i kationów ze środowisk wodnych w systemach filtracyjnych; jako kwasoodporny wypełniacz do przygotowania kwasoodpornych tynków, kitów, zapraw i betonów w celu ochrony urządzeń, konstrukcji budowlanych i przewodów gazowych przed kwasami mineralnymi, solami, kwaśnymi gazami
 • w produkcji części budowlanych, konstrukcji i produktów do celów budowlanych: cegieł, dachówek, płytek budowlanych o różnym przeznaczeniu, miękkich hydroizolacyjnych pokryć dachowych i innych produktów jako wypełniacz, odporny naturalny pigment mineralny o czarnym kolorze.
  Przemysł budowlany – odporny czarny naturalny pigment mineralny i wypełniacz w produkcji różnych materiałów budowlanych, w tym o specjalnie nadanych właściwościach (dachówki, cegły, płytki chodnikowe i elewacyjne, farby od szarej do czarnej)
 • Przemysł motoryzacyjny – produkcja opon, uszczelek olejowych, uszczelek przeciwpyłowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, elementów karoserii, lakierów
 • Przemysł gumowy – aktywny, mało aktywny, neutralny wypełniacz i modyfikator, plastyfikator międzycząsteczkowy w mieszankach gumowych o różnym przeznaczeniu do produkcji kształtowanych i niekształtowanych wyrobów gumowych, syntetycznych wykładzin podłogowych, opon samochodowych i opon maszyn rolniczych (częściowe lub całkowite zastąpienie tradycyjnie stosowanego węgla technicznego, kredy, kaolinu, mikrotalku, kwarcu, zmiękczaczy i plastyfikatorów)
 • Hutnictwo – w wytopie wielkopiecowym do zwiększenia zawartości krzemu i węgla w surówce z zastąpieniem żelazokrzemu; w masach korytowych i nieprecyzyjnych jako dodatek hartowniczy jako zamiennik koksu i węglika krzemu; do wytopu żelazostopów wielkopiecowych (żelazokrzemu, krzemowo-wapniowych, żelazo-chromowych itp.) w piecach elektrycznych; do obróbki żelazostopów i innych produktów. Ponadto stosowany jest w piecach elektrycznych do przerobu złomu metali żelaznych oraz przy produkcji węglika krzemu do produkcji materiałów konstrukcyjnych ogniotrwałych i chemoodpornych, jako wypełniacz w masach ogniotrwałych. W procesach produkcji stali i wytopu żelaza jako wypełniacz ogniotrwały w składzie farb antyadhezyjnych
 • Przemysł chemiczny – wypełniacz o unikalnej kombinacji właściwości, w produkcji wypełnionych, wysoko wypełnionych kompozycji polimerowych do wytwarzania różnych produktów i nadających ulepszone właściwości techniczne i technologiczne. Kompozyty wypełnione taurytem (tworzywa taurytowe) posiadają szereg cennych właściwości eksploatacyjnych: zmniejszona palność, właściwości dielektryczne, antystatyczne, mogą przewodzić prąd elektryczny, posiadają nieznaczne odkształcenia i niższe wartości skurczu zarówno liniowego jak i objętościowego, niską absorpcję wody, racjonalną gęstość, wysoką odporność chemiczną, brak zapachu przy przetwarzaniu. Nie ma problemu „zimnego lutowania” podczas przetwarzania tauryto-plastów metodami wytłaczania i wtryskiwania na wyroby o różnym przeznaczeniu